AB

Ein Projekt im Rahmen des Zuschussprogramms für das gemeinsame Kulturerbe: Erhaltung und Dialog zwischen der Türkei und der EU-II (CCH-II)
Dokumentation, Digitalisierung und Förderung der traditionellen Bienenhäuser und Getreidespeicherbauten im Teke Hochland,  Elmalı (Antalya/Turkei) | KIRKAMBAR​​​​​​​

Antalya Kültürel Miras Derneği (ANKA), meslekleri gereği tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan ve yer üstünde, yer altında veya su altındaki taşınır ve taşınmaz nitelikli kültürel varlıklar üzerine çalışan uzmanlar arasında diyalog/dayanışmayı sağlamak bununla birlikte, "kültürel miras varlıkları"nın araştırılması, kayıt altına alınması, korunması, yönetimi, ekonomisi, hukuku ve diğer ilgili konularda toplumsal bilincin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 2014 yılında kurulmuş bölgesel bir mesleki sivil toplum örgütüdür.

Amaç

Antalya Kültürel Miras Derneği Tüzüğünün 2. Maddesi Gereğince amacının gerçekleşmesi için Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı aşağıdaki gibidir.

Dernek, meslekleri gereği tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz nitelikli kültürel miras varlıkları üzerine çalışan uzmanlar (Arkeolog, Epigraf, Eskiçağ Tarihçisi, Klasik Filolog, Linguist, Sanat Tarihçi, Antropolog vd.) arasında diyalog/dayanışmayı sağlamak suretiyle başta Antalya olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nde "kültürel miras varlıkları"nın araştırılması, kayıt altına alınması, korunması, yönetimi, ekonomisi, hukuku ve diğer ilgili konularda toplumsal bilincin gelişmesine katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Dernek söz konusu amaç doğrultusunda,

(a) Meslek onurunu ve üye haklarını korur, mesleki dayanışmada öncü görevini üstlenir.

(b) Kültürel Miras Araştırmaları alanında faaliyet gösteren araştırmacı, uzman ve akademisyenlerin Antalya'da karşılaştıkları sorunları saptar, kent gündeminde tartışılır hale getirerek, öneriler sunar ve çözümler arar.

(c) İlgili Bakanlık ve tüzel kişiliğin mahalli kamu ve/veya özerk kuruluşları ile ilişki kurarak, kültürel miras ile ilgili konularda 'Yerel/Bölgesel Koruma Projeleri'nin hazırlık ve uygulama süreçlerine katılır, projeler, araştırma raporları hazırlamak/ hazırlatmak suretiyle taşınır ve taşınmaz nitelikli kültürel miras varlıklarının envanterlenmesi için çaba sarf eder; gerekli görüldüğü ve/veya talep edildiğinde tahribatı önleyici ve kurtarmaya dönük bilimsel nitelikli teorik ve uygulamalı alan çalışmaları gerçekleştirir.

(d) Antalya'nın kültürel varlıklarına dair sayısal ve basılı veri tabanları oluşturur; arşiv, kütüphane, internet ve diğer bilgi-bilişim ve uygulama tesislerini kurar, kamuoyunun kullanımına açar.

(e) Kültürel miras alanında araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar, çalışma grupları kurar, çalıştaylar organize eder.

(f) Kültürel miras alanında etkili olan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, yabancı ülkelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki kültürel mirası araştırma-uygulama-eğitim merkezleri, enstitüleri, akademileri, vakıfları, dernekleri, meslek kuruluşları ve benzeri kurumlara üye olur, ortak projeler geliştirir ve işbirliğinde bulunur; ulusal-uluslararası mevzuat, yargı kararları ve diğer belgeleri toplar, gerekenleri Türkçe'ye, gerekenleri yabancı dillere çevirir.

(g) Antalya ili içerisindeki kültürel mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılması ve korunmasına yardımcı olur; düzenli raporlar aracılığıyla süregiden arkeolojik kazı, yüzey araştırması ve sondaj çalışmaları hakkında kamuya dönük bilgilendirme raporları hazırlar.

(h) Kişi ve kurumların doğal ve kültürel mirasa yaptıkları olumlu/olumsuz etkileri gözler, bilinçlendirme ve önleyici çalışmalar yaparak bu konuda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile kamuoyunun bilgisine sunar.

(i) Antalya'daki resmi ve özel kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yaparak, mesleğin teorik ve pratik alanda gelişmesi için çaba harcar; uğraşı konuları yönünden yakın ilişkide bulunan ilgili kamu, özerk ve özel kurum ve kuruluşların yönetici ve personellerinin kültürel miras alanında bilgilenmelerini sağlamak için meslek içi eğitim programları düzenler.

(j) Antalya ili sınırları içerisinde bulunan Milli Eğitim Baklanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında kültürel miras bilincinin yaygınlaştırılması için periodik seminer, toplantı, gezi ve benzeri faaliyetler düzenler.

(k) Kültür Bakanlığı bünyesi dışında da Kültürel Miras Araştırmaları alanında yetişmiş meslek insanlarının (Arkeolog, Epigraf, Klasik Filolog, Hititolog, Sanat Tarihçi, Antropolog, Müzeci vd.) Antalya'daki özel ve özerk kurumlardaki istihdamları konusunda çalışmalar yapar, girişimlerde bulunur.

(l) Kültürel miras alanında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren (tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz nitelikli kültürel miras varlıkları) konularda danışmanlık yapar, gereğinde ve talebi halinde bilirkişiler sağlar.

(m) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla platformlar oluşturabilir; ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelerek meslek odası, federasyon ya da konfederasyon çatısı altında birleşebilir.

(n) Kültürel miras alanına yönelik uzmanlık çalışmaları için yurt içinde ve yurt dışında burslar verir.

(o) Üyeler arasındaki dayanışmayı sağlamak için geleneksel toplantı, yemek, gezi vb. her türlü sosyal faaliyetler ve kampanyalar düzenler; üyelerin gereksinimlerini karşılamak üzere lokal, eğitim ve benzeri kurum ve mekanlar açar.

(p) Yukarıdaki amaçları doğrultusunda kitap, dergi, broşür çıkarır; sergi hazırlar; panel, kollokyum, konferans, sempozyum, seminer, kurs, forum, sertifika programları ve benzeri etkinlikler düzenler.

(r) Amaçlarını gerçekleştirilebilmek için gelir sağlayıcı finans kaynaklarını araştırır; gerekli izinlerin alınması kaydıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder; tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.


Dernek Tüzüğü | Dernek Üyeliği